Regulamin

Regulamin

 

§ 1. Postanowienia wstępne i definicje

 

Niniejszy Regulamin określa:

-Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia,

-Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, Usługobiorców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

-Zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Serwis dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://www.szukamrehabilitacji.pl

Wszelkie elementy dotyczące Serwisu bądź zamieszczone w nim, w tym w szczególności jego nazwa, koncepcja opracowania, a także opracowanie graficzne oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis – internetowy serwis znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.szukamrehabilitacji.pl.

Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest AdMedia Agencja Reklamowa Jacek Malej, ul. E.Orzeszkowej 66/15, 50-311 Wrocław, NIP 911-167-41-72.

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, który skutecznie założył Konto w Serwisie.

Usługobiorca - podmiot korzystający z Serwisu, który skutecznie założył Konto w Serwisie i wykupi powierzchnię reklamową na zasadach opisanych w regulaminie oraz w dziale Reklama.

Konto – indywidualne konto tworzone przez Użytkownika, Usługobiorcę na stronach Serwisu w celu uzyskania dostępu do treści zawartych na stronach szukamrehabilitacji.pl a nie wykorzystywane do celów handlowych lub przetwarzania danych.

Opłata Abonamentowa – opłata pobierana za możliwość prowadzenia Konta, umieszczania reklamy na zasadzie opisanej w regulaminie i dziale Reklama.

 

 

§ 2. Informacje podstawowe oraz ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

Właścicielem Serwisu jest AdMedia Agencja Reklamowa Jacek Malej, ul. E.Orzeszkowej 66/15, 50-311 Wrocław, NIP 911-167-41-72.

Celem Serwisu jest tworzenie bazy informacyjnej w postaci wyszukiwarki ośrodków rehabilitacyjnych i podmiotów działających w obszarze związanym z rehabilitacją zarówno ludzi jak i zwierząt znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej.

Przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci internetowej treści informacyjnych i multimedialnych oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu, a także wymianę informacji między Użytkownikami, Usługobiorcami.

Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika, Usługobiorcę odpowiednich urządzeń pozwalających na dostęp do sieci internetowej, a także stosownego oprogramowania służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującego pliki typu cookies. Do korzystania z funkcji Serwisu niezbędne może być posiadanie konta e-mail (poczty elektronicznej).

Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, Usługobiorcę oraz dla bezpieczeństwa danych Użytkownika, Usługobiorcy zapisanych na Koncie w Serwisie.

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe (cookies) lub stosowane są inne technologie (np. localStorage).

 

 

§ 3. Rejestracja

 

Użytkownicy, Usługobiorcy dokonują rejestracji w Serwisie tworząc Konto poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu, bądź formularza zgłoszeniowego otrzymanego w mailu od pracowniku serwisu i zaakceptowanie Regulaminu.

Wysłanie formularza/email zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, Usługobiorcy autentyczności i zgodności danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Usługodawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, Usługobiorcę zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Utworzenie Konta stanowi zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 

 

§ 4. Płatność

 

Za pośrednictwem Serwisu usługi reklamowe na rzecz Użytkowników, Usługobiorców mogą być świadczone odpłatnie w wyszczególnionych przypadkach opisanych w § 4 punkcie 3.

Wszyscy Użytkownicy, Usługobiorcy chcący się zareklamować korzystając z usług opisanych w dziale Reklama ponoszą Opłaty Abonamentowe. Ich wpis ma charakter ogólnodostępny, informacyjny.

Wszyscy Użytkownicy, Usługobiorcy rejestrujący się mogą skorzystać z  płatnych opcji reklamowych opisanych w dziale Reklama: Wpis podstawowy, Reklama na stronie głównej: Oferta Specjalna, Reklama na stronie głównej: Ośrodki Miesiąca, Slajder na stronie głównej: Polecane Ośrodki, Reklama na podstronie: Lista Ofert, Film na stronie głównej: Dział multimedia, Artykuł Sponsorowany: Warto wiedzieć, Artykuł Sponsorowany: Aktualności. Stawki za reklamę określa Cennik Oferty Reklamowej, wysyłany do zainteresowanych podmiotów drogą elektroniczną. Cennik zawiera kwoty netto, ceny mogą być negocjowalne.

Użytkownicy, Usługobiorcy prowadzący działalność gospodarczą, otrzymują fakturę VAT  z ustaloną formą płatności: przelewem na konto Usługodawcy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

Po dokonaniu wpłaty, Użytkownik otrzymuje miejsce reklamowe w ciągu 48h.

 

 

§ 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników

 

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

Udostępniając informacje i dane do Serwisu, Użytkownik, Usługobiorca oświadcza, że:

-posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być publicznie udostępniane i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,

-w razie skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy odnośnie naruszania praw do publicznego udostępnienia materiałów Użytkownik, Usługobiorca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Usługodawcę od odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownik, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, iż informacje przez niego udostępnione mogą być komentowane przez osoby trzecie.

Usługodawca ma prawo do usuwania wszelkich treści, co do których powziął wątpliwość, że są one bezprawne lub godzą w prawa osób trzecich.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nieprzekraczających 48 godzin) przerw technicznych związanych z prowadzeniem Serwisu, o ile nie jest to atak hakerski.

 

 

§ 6. Reklamacje

 

Użytkownik, Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług przez Usługodawcę.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

-oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),

-przedmiot reklamacji,

-okoliczności uzasadniające reklamację,

Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

 

 

§ 7. Dane osobowe

 

Z chwilą rejestracji Konta, wpisania się do Newslettera Użytkownik, Usługobiorca dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.

Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Administratorem danych osobowych jest AdMedia Agencja Reklamowa Jacek Malej, ul. E.Orzeszkowej 66/15, 50-311 Wrocław, NIP 911-167-41-72.

Użytkownikowi, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Administratora.

Użytkownik, Usługobiorca rejestrując się do Serwisu, Newslettera dobrowolnie wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednocześnie informujemy o przestrzeganiu zasad RODO / § 11/.

 

 

§ 8. Zasady odpowiedzialności

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników, Usługobiorców. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników, Usługobiorców.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzące od Użytkowników, Usługobiorcy a także za treści oraz dane w komentarzach do wpisów osób trzecich.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Usługobiorców lub innych osób, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkowników, Usługobiorców lub modyfikację treści zamieszczonych w Serwisie.

 

 

§ 9. Rozwiązanie umowy

 

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika, Usługobiorcy, w następujących przypadkach:

-naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

-umieszczania przez Użytkownika, Usługobiorcy treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

-korzystanie przez Użytkownika, Usługobiorcy z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika, Usługobiorcę w terminie 72 godzin od rozwiązania.

Użytkownik, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę bez żadnych dodatkowych obciążeń zgłaszając chęć usunięcia profilu własnego ośrodka do Usługodawcy.

Usługodawca na usunięcie wpisu ma 72 godziny od chwili zgłoszenia przez Użutkownika, Usługobiorcę.  

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny dokonanej zmiany. O zmianie Użytkownicy, Usługobiorcy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez umieszczenie odpowiednich wyjaśnień na stronach Serwisu.

W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian do Regulaminu.

Niewyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zamknięcie Konta). W takim przypadku Użytkownik, Usługobiorca powinien przesłać wiadomość e-mail na adres: biuro@szukamrehabilitacji.pl 

W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych z korzystania z Serwisu, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§ 11. Dotyczy rozporządzenia RODO

 

Z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jako właściciel strony informujemy, że przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody (z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa). Dane nie będą udostepniane do celów marketingowych innym podmiotom, przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

 

 

Regulanim wchodzi w życie z dniem 01.09.2015